sử dụng mã QR cho cơ quan, đơn vị tại địa chỉ https://tokhaiyte.vn, thực hiện kiểm soát ra, vào cơ quan, đơn vị hàng ngày đối với khách đến và đi thông qua mã QR (QR Code);